A képzés struktúrája

A tanárképzés kizárólag MA szintű képzés keretében zajlik. „Alapesetben”, vagyis közismereti tárgyak tanítására felkészítő első tanári képzettség megszerzése esetén 5 féléves, két szakos képzés, amely 150 kreditből áll.

Szervesen hozzá tartozik azonban a BA/Bsc képzésben elvégzendő 10 kredites tanári előkészítő modul is (1. sz. táblázat) (a 10 kreditről lásd részletesebben ennek a fejezetnek a végén).

1. sz. táblázat: A tanári 10 kredites előkészítő modul a BA képzésben az ELTE –PPK-án

tanegység kód cím jelleg értékelés formája kredit heti óraszám előfelté-telek
TANB-101 Pedagógiai tapasztalatok, nézetek gy min. 1 30
TANB-102 Pedagógiai problématörténet ea. ea koll 2 30
TANB-103 Pedagógiai problématörténet szeminárium (válaszható altémákkal) gy gyj 1 15
TANB-104 Családi szocializáció és fejlődéspszichológia ea koll 2 30
TANB-105 A gyermek fejlődése és életkori jellemzői gy gyj 2 30 TANB-104[1]
TANB-106 KÖTELEZŐEN VÁLASZTANDÓ tárgy gy/ea gyj/koll 2 30

A tanárképzés mester szintű része úgynevezett moduláris szerkezetű, vagyis különböző modulok együttes elvégzésre épül. Három különböző típusú modul határozza meg a képzést. Elsődleges szerepűek természetesen a szakterületi modul(ok). Mivel a tanári szak alapvetően 2 szakos képzést nyújt, így az első tanári képzettségüket BA/BSc képzést követően szerző hallgatóknak két szakterületi modult kell választani. Az egyik szakterületi modul a hallgató alapképzési szak keretében végzett szakja, a második szak egy másik szakon végzett tanári minor (50 kredit). Az MA képzésben a tanári minorra épülő második szakterület speciális pedagógiai modullal (SPM) is helyettesíthető (az első-, második szakról és SPM-ről lásd részletesebb 3.2. fejezetben). Azon hallgatóknak, akik már korábban tanári, vagy más pedagógus végzettséget szereztek, új képzettség megszerzése esetén a két szakos képzés kötelezettsége nem áll fent.

A modulok másik nagy egysége a pedagógia – pszichológia modul a tanár mesterség alapjait adó tanegységek összessége. Mind a szakterületi, mind a pedagógiai – pszichológiai modulhoz szervesen kapcsolódó gyakorlati modul pedig az új típusú tanári szak egyik jelentős vívmánya mind tartalmában, mind terjedelmében.

A tanárképzés tehát MA szintű képzés, de az előképzettségtől függően különböző képzési utakon szerezhető meg. A kimeneti követelmények (tanári kompetenciák) azonban azonosak, és ehhez természetesen az előképzettségtől függően más és más felkészülési folyamatra van szükség, más és más kreditszámú modulokat kell elvégezni. A korábbi tanári vagy más pedagógus tanulmányokra épülő képzési formák ezért rövidebbek, hosszuk 2-5 félév között mozog. Az alábbiakban a lehetséges képzési utak gyűjtöttük össze (2. sz. táblázat).

2. sz. táblázat: A tanári mesterszak komponensei a képzés típusa szerint

a képzés típusa félév kreditszám
össz. 1. szakt. 2. szakt. ped-pszi gyak.
1. két tanári szakképzettség párhuzamosan B + T2 5 150 30–50 30–50 40 30
2. mesterfokozatot adó szakon vagy korábbi, egyetemi szintű, nem tanári szakképzettség megszerzését követően M / e + T1 3 90 30 (+10 az MA-n[2]) 40 20
3. főiskolai szintű tanári szakképzettség birtokában, a korábbi szakképzettségnek megfeleltethető, egyetlen szakképzettség esetén Tf + T1

a korábbi kiegészítése

2 60 30 10 20
4. főiskolai szintű tanári szakképzettség birtokában, a korábbi szakképzettségeknek megfeleltethető, két szakképzettség esetén Tf + T2

a korábbi kiegészítése

3 90 30 30 10 20
5. főiskolai vagy egyetemi szintű tanári szakképzettség birtokában, újabb, egyetlen szakképzettség Tf / Te / T2 + T1

új szakképz.

2 60 40 10 10
6. tanári mesterszakon szerzett tanári szakképzettség birtokában, újabb, egyetlen szakképzettség T2+ T1 2 60 40 20
7. főiskolai szintű képzésben, illetve alapképzésben szerzett más pedagógus szakképzettség birtokában, újabb, egyetlen szakképzettség f / B + T1

más ped., új szakképz.

3 90 50 20 2

Jelmagyarázat:

B             = BA/BSc

M            = MA/MSc

u/v       = tanári MA 1 szakképzettséggel / 2 szakképzettséggel

f              = (korábbi) főiskolai szintű tanári végzettség

e              = (korábbi) egyetemi szintű tanári végzettség

Most lássuk az MA képzés pedagógia-pszichológia modulját részletesen! A különböző képzési utak szerint természetesen a pedagógiai – pszichológiai modul hossza is változik 40, 20 vagy 10 kredites lehet. A 40 kreditnél rövidebb képzések a korábbi tanulmányok alapján (pl. főiskolai tanári végzettség) a tárgyak egy részét teljesítettnek, és tudottnak (!) tekinti, mivel ezek az ismeretek a korábbi képzések részét képezték. Ugyanakkor a bolognai képzésben számos fontos ismerettel bővült a képzési tartalom a korábbi képzésekhez képest. A rövidebb képzések tantárgyi hálóját ezért úgy állítottuk össze, hogy a már pedagógusi diplomával rendelkező, vagy akár már a pályán levők számára is új, hasznos ismeretek kínáljon a számukra előírt modul. Elsőként azonban a 40 kredites verziót ismertetjük (3. sz. táblázat).

3. sz. táblázat: A 40 kredites pedagógia-pszichológia modul nappali tagozat tanegységlistája[3]

tanegységkód cím jelleg értékelés formája* kredit heti óraszám ajánl. félév előfeltételek
TANM-PPM-101 Kognitív folyamatok fejlődése és fejlesztése előadás ea koll 2 2 1
TANM-PPM-102 Kognitív folyamatok fejlődése és fejlesztése szeminárium gy gyj 2 2 1 TANM-PPM-101
TANM-PPM-103 Nevelés, személyiségfejlesztés ea koll 2 2 1
TANM-PPM-104 Család és iskola a változó társadalomban ea koll 2 2 1
TANM-PPM-105 Mindenki iskolája gy gyj 2 2 1
TANM-PPM-106 Személyiségfejlesztés tréning gy min 1 2 1
TANM-PPM-107 Személyiség- és egészségpszichológia ea koll 2 2 2
TANM-PPM-108 A személyiség alakulása gy gyj 2 2 2 TANM-PPM-107
TANM-PPM-109 Tanulás és tanítás ea koll 2 2 1 TANM-PPM-101
TANM-PPM-110 A tanulás támogatása gy gyj 2 2 1
TANM-PPM-111 Modern eszközök a pedagógiában gy gyj 2 2 2
TANM-PPM-112 A tanári hatékonyság fejlesztése tréning gy min 1 2 2
TANM-PPM-113 Pedagógiai szociálpszichológia ea koll 2 2 3
TANM-PPM-114 Csoportdinamika gy gyj 2 2 3 TANM-PPM-113
TANM-PPM-115 Tervezés és értékelés gy gyj 2 2 3 TANM-PPM-109
TANM-PPM-116 Az iskolák belső világa gy gyj 1 2 3
TANM-PPM-117 Pszichológia a hétköznapokban gy gyj 1 2 4
TANM-PPM-199 Pedagógia-pszichológia szigorlat sz szig 2 0 4 TANM-PPM-11x tantárgycsoport
TANM-PPM-500 Szabadon választható tárgy ea/gy koll/gyj 2 1–4
TANM-PPM-900 Reflektív gyakorlat gy gyj 1 1 4 Szakterületi tan. gyakorlattal egy félévben végzendő.
TANM-PPM-SZD Szakdolgozat 5 4

A levelező képzés az alább bemutatásra kerülő nappali tagozatos hálókra épül, lényegesen kevesebb a kontaktóraszámmal, hiszen itt a képzés nagymértékben a hallgatók otthoni önálló tanulására épít. A tematikusan összetartozó témák a levelező képzésben gyakran együtt, összevonva kerülnek tárgyalásra.

Miért érdemes speciális pedagógiai modult (SPM-et) választani?

Ahogy már korábban (a 3.1.2. fejezetben) bemutattuk, a tanári MA elvégzésének több útja lehetséges, de minden első tanári végzettséget szerző hallgatónak egyszerre két szakképesítést kell szereznie, azaz két szakterületi modult kell elvégeznie. Az adott tanévben induló tanári szakterületi modulokkal kapcsolatban mindig érdemes idejében és körültekintően tájékozódni, különösen annak érdemes utánajárni, hogy az egyes modulok első és/vagy második szakképzettségként vehetők fel. Az SPM-ek a csak másodikként felvehető szakterületi modulok közé tartoznak. Az alábbiakban igyekszünk bemutatni, miért érdemes ezek közül választania, és mire készítenek fel az egyes SPM-ek.

A speciális pedagógiai modulok (SPM-ek) olyan modulok, amelyek nem egyetlen tantárgyhoz vagy műveltségterülethez köthető kompetenciák elsajátítását teszik lehetővé, hanem épp ellenkezőleg: aki SPM-et választ, a modul tanulása során olyan komplex tudásra és a nevelés-oktatás folyamatában sokoldalúan és rugalmasan hasznosítható kompetenciákra tehet szert, amelyekre más modulokban nem vagy csak sokkal kisebb óraszámban lenne lehetősége. Sőt, a tanári pályán olyan végzettséggel rendelkezik majd, amely a jelenlegi közoktatási rendszerben hiányterületnek számít. Amit az SPM-ek felvételével kapcsolatban feltétlenül tudnia kell:

  • kizárólag második szakterületi modulként választhatók,
  • a belépéshez nincs szükség korábbi szakterületi tanulmányok valamely körének (tanári minor, 50 kredit) igazolására és
  • a felvételi jelentkezéskor az előképzettségi kötelezettség hiányából adódóan egyszerűbb akár több modult is megjelölnie (sorrendet állítva fel).

Az ELTE-n az alábbi SPM-ek közül választhat:

  • Család- és gyermekvédő tanár: felkészít az oktatási és nevelési intézményekben gyermekvédelmi feladatok ellátására, életvezetési és családi problémákkal küszködő gyerekek és fiatalok gondjainak, nehézségeinek felismerésére, megértésére, a tanulók támogató fejlesztésére, valamint preventív programok szervezésére. Ennek feltétele, hogy a gyermeket és a családot egységként kezeljék, rendelkezzenek az ehhez szükséges szociológiai, jogi, pedagógiai és pszichológiai ismeretekkel.
  • Játék- és szabadidő-szervező tanár: a képzés célja olyan tanárok pályára bocsátása, akik képesek az egyének és csoportok igényeinek felmérése után olyan szabadidős tevékenységek tervezésére, szervezésére és lebonyolítására, melyek a motivációt és a személyiségfejlesztést szolgálják.
  • Multikulturális nevelés tanára: felkészít az iskola világában az értékek sokféleségének tudatos kezelésére, mások véleményének, értékeinek tiszteletben tartására, olyan pedagógiai helyzetek teremtésére, amelyek ezeknek az értékeknek az elfogadását segítik. Célja továbbá a multikulturális szemlélet formálása. A képzés ugyanakkor a csoportközi, az interkulturális kommunikáció sajátosságainak megértésével, az előítélet és etnocentrizmus csökkentésével a különböző kultúrájú tanulók és munkatársak együttes munkájának eredményes szervezésére, és a folyamat közben szükségszerűen fellépő feszültségek, konfliktusok hatékony kezelésére is felkészít.

[1] A teljesítés sorrendje alapján kétféle előfeltételt különböztetünk meg. Erős előfeltétel: az előfeltételt a tanegység teljesítésére szolgáló kurzus fölvétele előtt teljesíteni kell (tehát valamely korábbi félévben), ezt minden háló esetén félkövér betűtípussal jelöljük. Gyenge előfeltétel: az előfeltétel teljesítése a tanegységgel azonos félévben is történhet (a vizsgaidőszak szervezésénél fontos a figyelembevétele – az előfeltételként megjelölt tárgyat kell először teljesíteni), ezt minden háló esetén dőlten jelöljük.

[2] 15/2006. OM rendelet 4. sz. melléklet 11.2 pont: „szakterületi modul értéke 30 kredit, ha a mesterfokozatot adó, de tanári szakképzettséget nem adó szakon megszerzett kreditekből minimum 10 kredit kreditátvitellel elismerhető.”

[3] Előfeltételekről lásd 6. sz. lábjegyzet.