Tudományos Diákkör

Mit jelent a Tudományos Diákkör?

A Tudományos Diákkör (TDK) a hallgatók szakmai fejlődését, egy tudományos témában való elmélyülését segítő, hallgatói önképzőkör. A Tudományos Diákkör tevékenységébe bekapcsolódva a hallgatóknak lehetősége van a már kialakult érdeklődési területükön elméleti kérdéseket boncolgató, vagy önálló vizsgálódáson alapuló kutatások megvalósítására, a hallgatótársak érdeklődésének, munkáinak megismerésére, a közös gondolkodásra. A Tudományos Diákkör célja, hogy segítséget nyújtson, és ösztönözze a hallgatókat egy választott – adott esetben a tanári tevékenységhez kötődő – témában való elmélyülésre, a téma elméleti és gyakorlati kérdéseinek körbejárására, átgondolására, és az önálló probléma-állítás és kérdésfeltevések mentén tudományos igényű munka készítésére. A TDK keretén belül készült dolgozatokat a hallgatók a kétévente megrendezésre kerülő Országos Tudományos Diákköri Konferencián (OTDK) mutathatják be és védik meg.

Hogyan kapcsolódhatok be a Tudományos Diákkör munkájába?

A Tudományos Diákkör műhelyszerűen tevékenykedik. A műhelyfoglalkozások minden érdeklődő hallgató előtt nyitottak, és mindenkit örömmel várnak. A műhelyek során a hallgatók megismerik egymást, oktatóikat, és olyan tématerületekbe, kutatásokba pillanthatnak be, melyek segítik önálló munkájukat és dolgozatuk megírását. A foglalkozásokon a hallgatók ötleteket kaphatnak készülő munkájukhoz, a már elkészült dolgozatok bemutatásakor pedig további javaslatokkal segítik a munka sikeres bemutatását, továbbfejlesztését.

A Pedagógiai és Pszichológiai Karon a tanárképzéshez kötődően tudományterületenként (pszichológia, pedagógia, andragógia) külön TDK műhely működik.

Miért érdemes TDK dolgozatot készíteni?

A Tudományos Diákköri dolgozat lehetőséget biztosít arra, hogy a hallgatók tanulmányaik során elmélyülten foglalkozzanak az őket érdeklő pedagógiai, pszichológiai, szakmódszertani kérdésekkel, egyéni vagy csoportos munka keretében fejlesszék szakmai kompetenciáikat. A témavezetővel történő együttműködés segíti egy-egy téma problémaközpontú, több szempontból történő megismerését, a kutatási területhez tartozó problémák, felvetések megismerését. A munkák közös megvitatása, az együtt gondolkodás lehetővé teszi a hallgatók és oktatók közötti együttes tanulást. A diákköri dolgozatok a későbbi tanulmányok során is előnyt jelenthetnek a hallgatók számára a tudományos életbe történő bekapcsolódáskor, s nem utolsó sorban a műhelyek, házi fordulók és az országos konferenciák maradandó közösségi élményeket jelentenek.

Műhelyfoglalkozásokat különböző rendszerességgel tartanak a Pedagógiai és Pszichológiai Karon. Ezek helyéről és idejéről a Kar hirdetőtábláin lehet olvasni. Témafelvetésekkel kapcsolatban a kari TDK felelőst érdemes keresni.

Az OTDK részvétel feltételiről, a következő OTDK helyéről és idejéről pedig aweboldalon tájékozódhat.