Felvételi előtt

Mit kell tudni a felvételi eljárásról?

A tanári mesterszakra történő belépésnek a Bologna – képzésben végzett alapszak után a következő feltételei vannak:

 • egy olyan alapképzési (BA/BSc) szak 110 kredites, általános szakmai törzsanyagának elvégzése (110 kredit), amelyre építve első tanári szakképzettséget lehet szerezni;
 • az alapképzési szak keretében a szak saját szakiránya helyett (vagy mellett) egy másik szak tanári moduljának elvégzése 50 kredit értékben, továbbá – a latintanár és az ógörögtanár kivételével – a nyelvtanári modulok, valamint a magyar mint idegen nyelv modul esetében felsőfokú (C típusú) nyelvvizsga. Ez a kritérium több szak, pl. a szláv szakok és a portugál esetén átgondolás alatt áll, ezért érdemes a konkrét szak esetén ellenőrizni, hogy a hatályos szabályozás előírja-e a nyelvvizsgát.

A második tanári szakképzettség alapját adó modulokat az ELTE-n a szakterületért felelős karok hirdetik, választásuk követelményeit ők határozzák meg. Az 50 kredites tanári modul elhagyható abban az esetben (azaz csak a saját szak szakiránya is választható), ha a második tanári szakképesítést MA szinten speciális pedagógiai modul (SPM) keretében kívánja valaki megszerezni (a Speciális pedagógiai modulokról a 3.1.2. fejezetben és e fejezet következő részében olvashat bővebben);

 • alapozó pedagógiai-pszichológiai modul, 10 kredit értékben, ami az alapképzési szak szabadon választható részében elvégezhető, az ehhez tartozó kurzusokat az ELTE-n a PPK hirdeti meg. A tanári alapozó pedagógiai és pszichológiai modul az alapképzésben bármikor elvégezhető (lásd bővebben e fejezetben alább);
 • sikeres felvételi vizsga a tanári mesterképzési szakra, annak szakterületi moduljaira a rendes felvételi eljárás keretében.

A korábbi tanári, vagy más pedagógus végzettséggel, illetve a tanári mesterszakra jogosító egyéb (korábbi rendszerű egyetemi nem tanári, diszciplináris mester) diplomával rendelkezők számára a tanári mesterszak választásának az alábbi feltételei vannak:

 • korábbi végzettség(ek) igazolása (a speciális pedagógiai modulokon kívül az új tanári végzettség esetén az új szakterület belépési feltételeinek igazolása is szükséges lehet, mely akár a megszerzett kreditek igazolásával, előzetes kreditvizsgálati eljárás során is bizonyítható),fe
 • sikeres felvételi vizsga a tanári mesterképzési szakra, annak szakterületi moduljaira a rendes felvételi eljárás keretében.
 • 10 kredit alapozó pedagógiai-pszichológiai modul igazolása, illetve pótlólagos elvégzése azok számára, akik nem rendelkeznek tanári végzettséggel (a pótlás részismereti képzés keretében is történhet). Az egyetemi szintű, illetve a mesterszintű nem tanári diplomával rendelkezők (csak ők!) sikeres felvétel esetén a 10 kreditet 2 félév alatt pótolhatják az MA képzéssel párhuzamosan.

Amennyiben az új szakterület belépési feltételeit előzetes kreditvizsgálati eljárás során kívánja igazolni, az eljárást Önnek kell elindítani egy írásos kérelem benyújtásával, melyben megnevezi a felvenni kívánt szakterületet, és amelyhez csatolja az elvégzett tárgyak tematikáját és az elvégzésükről szóló igazolást (pl. leckekönyv-másolat). Az eljárás bármikor indítható, akár már a felvételi jelentkezés benyújtása előtt is. Az eljárás eredményeképpen Ön egy határozatot kap kézhez, melyben a kar a vizsgálat eredményét közli Önnel. Ha a bemeneti feltételeknek eleget tesz, akkor az

erről szóló határozatot a felvételi eljárás során csatolnia kell a jelentkezési lapjához. Ha a bemeneti feltételeket nem teljesítette, a határozat tartalmazni fogja a hiányzó kreditek számát is, melynek alapján Ön eldöntheti, hogy a szükséges ismereteket pótolni tudja és kívánja-e.

A bemeneti feltételül szabott kreditek pótlására szolgál az ún. részismereti képzés[1].

Az alábbi táblázatban összegeztük, hogy a fentiek alapján milyen előfeltételeknek kell teljesülni az egyes képzési utak szerint (4. sz. táblázat).

4. sz. táblázat: Előfeltételek az egyes képzési típusok szerint

Képzés típusa Előfeltétel
két tanári szakképzettség párhuzamosan B + T2 –    Egy lezárt, vagy a jelentkezés félévében lezáruló összesen 180 kredites alapképzési szak lezárását igazoló oklevél; az alapképzési szak keretében:

 • az alapképzési (BA/BSc) szak 110 kredites, általános szakmai törzsanyagának elvégzése (110 kredit) az első tanári szakhoz; továbbá
 • a szak saját szakiránya helyett egy másik szak tanári moduljának elvégzése 50 kredit értékben* (kivéve SPM-ek esetében)
 • a nyelvtanári modulok, valamint a magyar mint idegen nyelv modul esetében – a latintanár és az ógörögtanár kivételével –C1 (korábban felsőfokú) komplex (korábban C típusú) nyelvvizsga; valamint
 • a tanári alapozó 10 kredit *elvégzése.
mesterfokozatot adó szakon vagy korábbi, egyetemi szintű, nem tanári szakképzettség megszerzését követően M / e + T1 –    Korábban, nem tanári szakon szerzett egyetemi, vagy mesterszintű végzettséget igazoló oklevél, melyet a szak előzményként befogad,

–    a tanári alapozó 10 kredit* elvégzése előnyt jelent, de nem feltétel.

főiskolai szintű tanári szakképzettség birtokában, a korábbi szakképzettségnek megfeleltethető, egyetlen szakképzettség esetén Tf + T1

a korábbi kiegészítése

–    Korábban, főiskolai szinten szerzett, a jelenleg választott szakterületnek megfeleltethető tanári végzettséget igazoló oklevél.

(A tanári alapozó 10 kredit elvégzése alól a korábban szerzett pedagógus végzettség felmentést ad.)

főiskolai szintű tanári szakképzettség birtokában, a korábbi szakképzettségeknek megfeleltethető, két szakképzettség esetén Tf + T2

a korábbi kiegészítése

–   Korábban, főiskolai szinten szerzett, a jelenleg választott két szakterületnek megfeleltethető tanári szakképzettségeket igazoló oklevél, vagy oklevelek.

(A tanári alapozó 10 kredit elvégzése alól a korábban szerzett pedagógus végzettség felmentést ad.)

főiskolai vagy egyetemi szintű tanári szakképzettség birtokában, újabb, egyetlen szakképzettség Tf / Te / T2 + T1

új szakképz.

–    Korábban, főiskolai, vagy egyetemi szinten szerzett tanári végzettséget igazoló oklevél;

–    a jelenleg választott új tanári szakképzettséget előkészítő tanári modul elvégzésének igazolása 50 kredit értékben* (kivéve SPM-ek esetében);

–    a nyelvtanári modulok, valamint a magyar mint idegen nyelv modul esetében – a latintanár és az ógörögtanár kivételével –C1 (korábban felsőfokú) komplex (korábban C típusú) nyelvvizsga.

(A tanári alapozó 10 kredit elvégzése alól a korábban szerzett pedagógus végzettség felmentést ad.)

tanári mesterszakon szerzett tanári szakképzettség birtokában, újabb, egyetlen szakképzettség M+ T1 –    Mesterszinten szerzett tanári végzettséget igazoló oklevél;

–    a jelenleg választott új tanári szakképzettséget előkészítő tanári modul elvégzésének igazolása 50 kredit értékben* (kivéve SPM-ek esetében);

–    a nyelvtanári modulok, valamint a magyar mint idegen nyelv modul esetében – a latintanár és az ógörögtanár kivételével –C1 (korábban felsőfokú) komplex (korábban C típusú) nyelvvizsga.

(A tanári alapozó 10 kredit elvégzése alól a korábban szerzett pedagógus végzettség felmentést ad.)

főiskolai szintű képzésben, illetve alapképzésben szerzett más pedagógus szakképzettség birtokában, újabb, egyetlen szakképzettség f / B + T1

más ped., új szakképz.

–   Korábban, főiskolai szinten, vagy alapképzésben szerzett más pedagógus szakképzettséget igazoló (tanító, gyógypedagógiai tanár, óvodapedagógus, szociálpedagógus stb.) oklevél és

–   a jelenleg választott szakterülethez szükséges alapképzési (BA/BSc) szak 110 kredites, általános szakmai törzsanyagának elvégzése (110 kredit).

A nyelv- és beszédfejlesztő tanár, valamint a pedagógiatanár szakképzettségek választásához egyes más pedagógus végzettségek elfogadhatók, ezekben az esetekben a 110 kredit meglétét nem szükséges igazolni.

Ha a más pedagógus végzettséggel rendelkező jelentkező egyetlen szakképzettséget kíván szerezni, akkor csak olyan szakterületet választhat, ami első szakképzettségként választható (kivéve a nyelv- és beszédfejlesztő tanárt), tehát pl. SMP-et nem.

(A tanári alapozó 10 kredit elvégzése alól a korábban szerzett pedagógus végzettség felmentést ad.)

A felvételi eljárás keretében maximum 100 pontot lehet szerezni, ami három részből tevődik össze:

a)      pedagógiai-pszichológiai vizsgarész: legfeljebb 30 pont; a korábbi tanulmányi eredmények és a beküldött motivációs levél alapján (korábbi tanulmányi eredményként a Bologna-rendszerben végzettek esetén a 10 kredites alapozó pedagógiai-pszichológia modul, a korábbi tanári végzettséggel rendelkezők esetén a tanári tárgyak szolgálnak);

b)     szakterületi vizsgarész (annyi szakterületi részből áll, ahány modulra jelentkezik a felvételiző): legfeljebb 60 pont; szakterületi modulonként eltérő számítással (ld. a Felsőoktatási felvételi tájékoztatóban, illetve a PPK honlapján);

c)      többletpontok: legfeljebb 10 pont; arról, hogy mire adható többletpont, a hatályos jogszabály rendelkezik, az előnyben részesítés esetein túl általában nyelvvizsga, országos versenyeredmény előnyt jelenthet.

A pontszámítás módja minden évben módosulhat, a pontos részletekről a mindenkor érvényes Felsőoktatási felvételi tájékoztatóból, illetve a felvételi hivatalos honlapjáról (www.felvi.hu) kaphat információt.

A jelentkezőknek szóbeli felvételi vizsgát a pedagógiai-pszichológiai vizsgarészhez nem kell tenniük, arra csak a szakterületi moduloknál kerülhet sor, ha az adott modulért felelős szervezeti egység szervez ilyet. A pedagógiai-pszichológiai vizsgarész tehát a korábbi tanulmányi eredmények átszámítását és egy motivációs levél megírását (erről részletesebben e fejezet későbbi részben olvashat) jelenti.


[1] A részismereti képzés kizárólag költségtérítéses formában folytatható, legfeljebb két félévre szóló hallgatói jogviszonnyal járó képzés, melyre a felvételi eljárás során külön nem kell jelentkeznie. A részismereti képzést az ELTE-n az adott szakterületért felelős kar indítja.