Szaktárgyi tanítási gyakorlat

Mi történik ezen a gyakorlaton?

A hallgatónak a Szaktárgyi tanítási gyakorlatot minden szakterületéhez el kell végeznie. A gyakorlat szakterületenként legalább 3 kreditet ér és legalább 60 kontaktórát vesz igénybe. Az összesen 60 órás gyakorlat során 15 szakos tanítási órát kell megtartani. A 60 óra részét képezik a vezetőtanárral való konzultációk, hospitálások, valamint az egyes osztályok és az iskola egésze megismerését célzó tevékenységek, amely során komplex, önálló feladatokon keresztül ismerkedhet meg a jelölt a tanári munkával és tapasztalatot gyűjthet a szaktárgy tanításában. A tanítási gyakorlat fokozatos átmenetet képez a pedagógiai, pszichológiai gyakorlatok, a korábban végzett szakmódszertani megfigyelések és a féléves önálló gyakorlat között.

A gyakorlat során például a következő tevékenységek jelenhetnek meg:

 • ismerkedés a tanulócsoportokkal és munkájukkal: a szakos tanítási gyakorlatra kiválasztott tanulócsoport osztályfőnöki munkájával és osztályfőnökével való megismerkedés; egyéni és csoportos hospitálás a kiválasztott tanulócsoport más szakos óráin, konkrét megfigyelési szempontok alapján, óraértékelés reflektív beszélgetés keretében;
 • ismerkedés a szaktárgyi munkával kapcsolatos iskolai egységekkel, szertárakkal;
 • szakmai kapcsolat az iskola más tanáraival (pl. az osztályt tanító, ill. ugyanolyan szakos tanáraival);
 • tanítási ütemterv készítése;
 • egyéni hospitálás: a vezetőtanár által tartott szaktantárgyi órák megfigyelése, óraértékelés reflektív beszélgetés keretében;
 • óratervezés;
 • a tantárgyhoz kapcsolódó taneszközök megismerése és alkalmazása (esetleg készítése);
 • tanórák megtartása (legalább 15 tanóra);
 • az órák elemzése, értékelése reflektív beszélgetés keretében (minden látogatott és megtartott óra elemzése vezetőtanári segítséggel, de egyre inkább önállóan);
 • utóhospitálás: óramegfigyelés már tanári szemmel (konkrét megfigyelési szempontok alapján), óraelemzés reflektív beszélgetés keretében az adott vezetőtanárral, jelölttárssal;
 • értékelés: önértékelés (összefoglaló készítése a tanítási gyakorlat tapasztalatairól, a munka értékelése a továbblépés lehetőségeinek felvázolásával); a gyakorlótanítás értékelése az iskolai értékelőlap alapján; a vezetőtanári munka értékelése;
 • bemutatóóra tartása.

A gyakorlat teljesítésének igazolása űrlapon történik, ahol konkrétan fel kell tüntetni, és a vezetőtanárral igazoltatni is kell az elvégzett feladatokat.

A gyakorlat leírása a http://tanarkepzes.pk.elte.hu honlapon is megtalálható.

Hogyan kell jelentkezni a szaktárgyi tanítási gyakorlat(ok)ra?

A két féléves képzések kivételével a szaktárgyi tanítási gyakorlat(ok)ra az erre kialakított elektronikus felületen kell jelentkezni, mindig a gyakorlat(ok) tervezett félévét megelőző tanévben, május folyamán. A két féléves képzések esetében a szakterülettel történő egyeztetés után a gyakorlati beosztás a mintatanterv szerinti félévben történik. A jelentkezés elektronikus felületéhez a hallgatók felhasználónévként az EHA-kódjukat, jelszóként az ETR-es jelszavukat használják. A gyakorlato(ka)t a Pedagogikum Központ Oktatásszervezési és Tanulmányi Főosztályának Tanárképzési Osztálya szervezi.

A képzés mely részén tervezhető(k) e gyakorlat(ok)?

A szakterületi modulok érvényes mintatantervei alapján a 40 kredites modulméretek esetén általában a 3., 4. félévben kell részt venni a szaktárgyi tanítási gyakorlat(ok)on. Rövidebb képzési formáknál az utolsó, vagy utolsó két félévben ajánlott a teljesítés(ük).

Hol teljesíthető a szaktárgyi tanítási gyakorlat?

A szaktárgyi tanítási gyakorlato(ka)t az egyetemmel erre szerződésben álló gyakorlóiskolákban kell teljesíteni az 5-12 (13) évfolyamokon, indokolt esetben felnőttképzés keretei között. A szaktárgyi tanítási gyakorlat vezetője a vezetőtanár.

A két szakterületet végző hallgató a szaktárgyi tanítási gyakorlatait – a gyakorlóhelyek kapacitásának figyelembevételével – lehetőség szerint az 5–8. és a 9–12. évfolyamon is kell, hogy végezze.

Ki a vezetőtanár?

A vezetőtanár olyan gyakorlóiskolai pedagógus, akit az adott szakterület, illetve a pedagógusképzés felelőse alkalmasnak tart arra, hogy a tanárjelöltek szaktárgyi tanítási gyakorlatát pedagógiai és módszertani szempontból is támogassa. Szakos végzettséggel, pedagógus szakvizsgával és legalább ötéves gyakorlattal rendelkezik. A vezetőtanár a gyakorlóiskolában segíti, irányítja és értékeli a hallgató szaktárgyi tanítási gyakorlatát. A vezetőtanárok feladatát az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) I. kötetének 4. számú mellékletei között, az adott gyakorlóiskolára vonatkozó SZMSZ tartalmazza.

Ki értékeli a szaktárgyi tanítási gyakorlatot és melyek az értékelés szempontjai?

A szakos tanítási gyakorlat teljesítését a vezetőtanár értékeli írásbeli formában, továbbá egyetlen, összegző (ötfokozatú) gyakorlati jeggyel.

Az értékelés során figyelembe veszi, hogy a tanárjelölt

 • egészében hogyan vett részt a gyakorlaton,
 • milyen volt a bemutatóórája,
 • milyen színvonalon készítette el és hogyan használta a kapcsolódó dokumentumokat (pl. óratervek, tematikus tervek, órai segédanyagok, feladatsorok, tanulói szöveges értékelések, stb.),
 • milyen színvonalúak és minőségűek voltak a megtartott órák,
 • az órákat követő reflektív óraelemzések során milyen szakterületi és módszertani hozzáértést mutatott.

A vezetőtanár a gyakorlathoz kapcsolódó feladatok teljesítését (pl. gyakorlati feladatok, írásbeli munkák, tanárszerep, munkafegyelem) szövegesen és érdemjeggyel is értékelheti (ennek szabályozása szakterületenként változó), a bemutatóórára önálló jegyet ad.

Ha az összegző gyakorlati jegy bármelyik részjegye elégtelen, a bemutatóóra esetében az ismétlést is beleértve, akkor meg kell ismételni a gyakorlatot.

FONTOS! A szaktárgyi tanítási gyakorlat során készített dokumentumok, és az ezekhez kapcsolódó vezetőtanári, csoporttársi és tanulóktól kapott értékelések bekerül(het)nek a portfólióba!

Az írásbeli értékelés a tanári képesítővizsga jegyzőkönyvének része, a vizsgán készült jegyzőkönyvhöz kell csatolni. A szaktárgyi tanítási gyakorlatra kapott jegy az oklevél minősítésébe is beleszámít.

Mi az a bemutatóóra, ki értékeli?

A gyakorlat során a hallgató által tartott, erre kijelölt tanóra a bemutatóóra, amelyen a vezetőtanáron kívül jelen van az egyetem szakmódszertanos oktatója, valamint jelen lehetnek pedagógia, illetve pszichológia szakos oktatók és a gyakorlóiskola képviselői (iskolavezetés, tanárok) is. Célja, hogy a jelölt valóban bemutathassa szaktárgyi és szakmai felkészültségét.

Nem követelmény, hogy a bemutatóóra egyben az utolsó megtartott tanítási óra legyen, ennek időpontjáról a vezetőtanár és a hallgató hoz döntést.

A bemutatóórának a szaktárgyi tanítási gyakorlat értékelésében kiemelt, de nem kizárólagos szerepe van. A vezetőtanár önálló (ötfokozatú) jeggyel értékeli. Álláspontját e bemutatóóra értékeléséről az egyetem jelen levő oktatójával (oktatóival) közösen alakítja ki. Ha a bemutatóórát elégtelenre értékelték, a hallgató még ugyanazon a gyakorlaton, a vizsgajavítási szabályokat követve egy alkalommal megismételheti azt.

Ki támogatja a hallgatót a szaktárgyi tanítási gyakorlat alatt az egyetemről?

A szaktárgyi tanítási gyakorlattal párhuzamosan a 40 kredites pedagógia-pszichológia modult végző hallgatók felveszik a Reflektív gyakorlatot, ahol a szaktárgyi tanítási gyakorlat során felmerülő kérdéseket és problémákat beszélik meg csoportban. Ezen túl szakterületi támogatást a szakmódszertan egyes kurzusai jelentenek.

FONTOS! A tanításkísérő szemináriumok során készített dokumentumok, és az ezekhez kapcsolódó oktatói és csoporttársi értékelések bekerül(het)nek a portfólióba!

Szervezési problémákkal a Pedagogikum Központ Oktatásszervezési és Tanulmányi Főosztályának Tanárképzési Osztályához lehet fordulni, ezt gyakorlatot (is) ők szervezik (http://tanulmanyi.pk.elte.hu/tanarkepzes).