10 kredit pedagógiai és pszichológia modul – 3 félév, levelező tagozat

Kinek indul e képzési forma?

Főiskolai szintű tanári szakképzettség birtokában, a korábbi két szakképzettségnek megfeleltethető, azokat kiegészítő két szakképzettség megszerzése esetén:

A képzés pedagógiai és pszichológiai modult érintő mintatanterve:

tanári mesterszak – pedagógiai-pszichológiai modul tanterve 10 kredit, 3 félév (levelező tagozat)
tanegységkód cím jelleg kredit féléves óraszám ajánl.

félév

előfeltétel
TANM-PPM-100L Kognitív folyamatok fejlődése és fejlesztése gy 2 10 1
TANM-PPM-104L Család és iskola a változó társadalomban ea 2 10 1
TANM-PPM-107L Személyiség- és egészségpszichológia ea 2 14 2
TANM-PPM-110L A tanulás támogatása gy 2 10 2
TANM-PPM-111L Modern eszközök a pedagógiában gy 2 6 1
ÖSSZESEN 10

Az elvégzendő gyakorlatok:

A gyakorlatok három részből tevődnek össze:

  • a pedagógiai-pszichológiai szemináriumokhoz, szakmódszertani kurzusokhoz kapcsolódó gyakorlat, amelyek külön tanegység felvételét nem igénylik, egy – egy szemináriumhoz kötötten, szervezetten zajlik. A gyakorlathoz kötődő feladat része a szemináriumi munkának.
  • szaktárgyi tanítási gyakorlat, amely mindkét szakhoz kötődően külön – külön teljesítendő, de egy félévben is teljesíthető. Ezeket a szakterületek hirdeti meg, tehát tantervileg a szakterületi modulhoz tartoznak, a kódjuk is ahhoz igazodik.
  • egyéni összefüggő tanítási gyakorlat, amely a tanári mesterképzés szakterületi moduljait lezáró modulzáró vizsga után kezdhető meg (ez egy külön, az ábrán is jelölt 20 kredites gyakorlati modul elvégzését jelenti).

A szaktárgyi tanítási gyakorlatra és az egyéni összefüggő gyakorlatra az ETR-ben történő kurzusfelvétel mellett külön, elektronikusan is kell jelentkezni mindig a gyakorlat tervezett félévét megelőző tanévben, május folyamán. A gyakorlatot a Pedagogikum Központ Oktatásszervezési és Tanulmányi Főosztályának Tanárképzési Osztálya szervezi.

E képzési út esetében a 20 kredites modul a következő tanegységekből áll:

tanári mesterszak – gyakorlati modul tanterve 20 kredit, 3 félév (levelező tagozat)
tanegységkód cím jelleg kredit féléves óraszám ajánl.

félév

előfeltétel
TANM-GYAK-100L Szaktárgyi tanításkísérő szeminárium 1. gy 3 15 utolsó szakterületi modulzáró vizsga
TANM-GYAK-200L Szaktárgyi tanításkísérő szeminárium 1. 3 15 utolsó szakterületi modulzáró vizsga
TANM-GYAK-300L Pedagógiai-pszichológiai tanításkísérő szeminárium gy 3 15 utolsó szakterületi modulzáró vizsga
TANM-GYAK-800L Egyéni szakmai gyakorlati (egy szakképzettség esetén) gy 14 200 utolsó szakterületi modulzáró vizsga
TANM-GYAK-PFO Portfólió 0
ÖSSZESEN 20

A tanári záróvizsgával kapcsolatos főbb tudnivalók

A záróvizsga megkezdésének minden képzési út esetében feltétele az abszolutórium megszerzése. E képzési út esetében a szak lezárásaként írandó szakdolgozat egyetlen részből, a portfólióból áll.