40 kredit pedagógiai és pszichológia modul – 3 félév, levelező tagozat

Kinek indul e képzési forma?

Korábbi egyetemi szintű vagy mesterképzési szakon nem tanári szakképzettség birtokában az első tanári képesítés megszerzése esetén:

A szakterületi modul értéke 30 kredit, ha az egyetemi vagy mester szintű tanári szakképzettséget nem adó szakon a megszerzett kreditekből minimum 10 kredit kreditátvitellel elismerhető. Ha a 10 kreditet a szakterület nem ismeri el, azt a tanári mesterszakon szükséges pótolni. A pótlásról a felvételi határozat mindenképpen rendelkezik.

Az alapozó pedagógiai-pszichológiai modul 10 kreditjét ennél a képzési útnál szintén lehetséges a tanulmányok első két félévében pótolni, amennyiben ezzel a jelentkező felvétele előtt nem rendelkezett. A pótlást ebben az esetben is a felvételi határozat írja elő.

A képzés pedagógiai és pszichológiai modult érintő mintatanterve:

tanári mesterszak – pedagógiai-pszichológiai modul tanterve 40 kredit, 3 félév (levelező tagozat)
tanegységkód cím jelleg kredit féléves óraszám ajánl.

félév

előfeltétel[1]
TANM-PPM-126L Kognitív folyamatok fejlődése és fejlesztése ea 4 20 1
TANM-PPM-122L A tanári hatékonyság fejlesztése tréning gy 2 20 1
TANM-PPM-123L Nevelés, személyiségfejlesztés, család, iskola ea 4 15 1
TANM-PPM-105L Mindenki iskolája gy 2 15 1
TANM-PPM-107L Személyiség- és egészségpszichológia ea 2 14 1
TANM-PPM-124L Személyiségjellemzők, egészségnevelés és pszichológiai problémák gy 3 10 2
TANM-PPM-125L Tanulás, tanítás, tervezés, értékelés ea 4 15 2 TANM-PPM-121L
TANM-PPM-110L A tanulás támogatása gy 2 10 2
TANM-PPM-111L Modern eszközök a pedagógiában gy 2 6 2
TANM-PPM-113L Pedagógiai szociálpszichológia ea 2 15 2

TANM-PPM-114L Csoportdinamika gy 2 15 2 TANM-PPM-113L
TANM-PPM-199 Pedagógia-pszichológia szigorlat sz 2 0 3 TANM-PPM-11xL tantárgycsoport
TANM-PPM-500 Szabadon választható tárgy ea/gy 2 1–3
TANM-PPM-901L Reflektív gyakorlat, az iskolák belső világa gy 2 15 3 A szaktárgyi tanítási gyakorlattal egy félévben végzendő.
TANM-PPM-SZD Szakdolgozat 5 3
ÖSSZESEN 40

Az elvégzendő gyakorlatok:

A gyakorlatok három részből tevődnek össze:

  • a pedagógiai-pszichológiai szemináriumokhoz, szakmódszertani kurzusokhoz kapcsolódó gyakorlat, amelyek külön tanegység felvételét nem igénylik, egy – egy szemináriumhoz kötötten, szervezetten zajlik. A gyakorlathoz kötődő feladat része a szemináriumi munkának.
  • szaktárgyi tanítási gyakorlat, ezt a szakterületek hirdeti meg, tehát tantervileg a szakterületi modulhoz tartozik, a kódja is ahhoz igazodik.
  • egyéni összefüggő tanítási gyakorlat, amely a tanári mesterképzés szakterületi moduljait lezáró modulzáró vizsga után kezdhető meg (ez egy külön, az ábrán is jelölt 30 kredites gyakorlati modul elvégzését jelenti).

A szaktárgyi tanítási gyakorlatra és az egyéni összefüggő gyakorlatra az ETR-ben történő kurzusfelvétel mellett külön, elektronikusan is kell jelentkezni mindig a gyakorlat tervezett félévét megelőző tanévben, május folyamán. A gyakorlatot a Pedagogikum Központ Oktatásszervezési és Tanulmányi Főosztályának Tanárképzési Osztálya szervezi.

E képzési út esetében a 30 kredites modul a következő tanegységekből áll:

tanári mesterszak – gyakorlati modul tanterve 20 kredit, 3 félév (levelező tagozat)
tanegységkód cím jelleg kredit féléves óraszám ajánl.

félév

előfeltétel
TANM-GYAK-100L Szaktárgyi tanításkísérő szeminárium 1. gy 3 15 utolsó szakterületi modulzáró vizsga
TANM-GYAK-300L Pedagógiai-pszichológiai tanításkísérő szeminárium gy 3 15 utolsó szakterületi modulzáró vizsga
TANM-GYAK-800L Egyéni szakmai gyakorlati (egy szakképzettség esetén) gy 14 200 utolsó szakterületi modulzáró vizsga
TANM-GYAK-PFO Portfólió 0
ÖSSZESEN 20

A tanári záróvizsgával kapcsolatos főbb tudnivalók

A záróvizsga megkezdésének minden képzési út esetében feltétele az abszolutórium megszerzése. E képzési út esetében a szak lezárásaként írandó szakdolgozat két részből áll, tanulmány és portfólió egyaránt készítendő.


[1] Előfeltételekről lásd. 6. lábjegyzet.