10 kredit pedagógiai és pszichológia modul – 3 félév, nappali tagozat

Kinek indul e képzési forma?

Főiskolai szintű tanári szakképzettség birtokában, a korábbi két szakképzettségnek megfeleltethető, azokat kiegészítő két szakképzettség megszerzése esetén:

A képzés pedagógiai és pszichológiai modult érintő mintatanterve:

tanári mesterszak – pedagógiai-pszichológiai modul tanterve 10 kredit, 3 félév (nappali tagozat)
tanegység kód cím jelleg kredit heti

óraszám

ajánl.

félév

előfeltétel
TANM-PPM-100 Kognitív folyamatok fejlődése és fejlesztése gy 2 2 1
TANM-PPM-104 Család és iskola a változó társadalomban ea 2 2 1
TANM-PPM-107 Személyiség- és egészségpszichológia ea 2 2 2
TANM-PPM-110 A tanulás támogatása gy 2 2 2
TANM-PPM-111 Modern eszközök a pedagógiában gy 2 2 3
ÖSSZESEN 10

Az elvégzendő gyakorlatok:

A gyakorlatok három részből tevődnek össze:

  • a pedagógiai-pszichológiai szemináriumokhoz, szakmódszertani kurzusokhoz kapcsolódó gyakorlat, amelyek külön tanegység felvételét nem igénylik, egy – egy szemináriumhoz kötötten, szervezetten zajlik. A gyakorlathoz kötődő feladat része a szemináriumi munkának.
  • szaktárgyi tanítási gyakorlat, amely mindkét szakhoz kötődően külön – külön teljesítendő, de egy félévben is felvehető. Ezeket a szakterületek hirdeti meg, tehát tantervileg a szakterületi modulhoz tartoznak, a kódjuk is ahhoz igazodik.
  • egyéni összefüggő tanítási gyakorlat, amely a tanári mesterképzés szakterületi moduljait lezáró modulzáró vizsga után kezdhető meg (ez egy külön, az ábrán is jelölt 20 kredites gyakorlati modul elvégzését jelenti).

A szaktárgyi tanítási gyakorlatra és az egyéni összefüggő gyakorlatra az ETR-ben történő kurzusfelvétel mellett külön, elektronikusan is kell jelentkezni mindig a gyakorlat tervezett félévét megelőző tanévben, május folyamán. A gyakorlatot a Pedagogikum Központ Oktatásszervezési és Tanulmányi Főosztályának Tanárképzési Osztálya szervezi.

E képzési út esetében a 20 kredites gyakorlati modul a következő tanegységekből áll:

tanári mesterszak – gyakorlati modul tanterve 20 kredit, 3 félév (nappali tagozat)
tanegységkód cím jelleg kredit heti

óraszám

ajánl.

félév

előfeltétel
TANM-GYAK-100 Szaktárgyi tanításkísérő szeminárium 1. gy 3 2 utolsó szakterületi modulzáró vizsgák
TANM-GYAK-300 Pedagógiai-pszichológiai tanításkísérő szeminárium gy 3 2 utolsó szakterületi modulzáró vizsgák
TANM-GYAK-800 Egyéni szakmai gyakorlati (egy szakképzettség esetén) gy 14 16 utolsó szakterületi modulzáró vizsgák
TANM-GYAK-PFO Portfólió 0
ÖSSZESEN 20

A tanári záróvizsgával kapcsolatos főbb tudnivalók

A záróvizsga megkezdésének minden képzési út esetében feltétele az abszolutórium megszerzése. E képzési út esetében a szak lezárásaként írandó szakdolgozat egyetlen részből, a portfólióból áll.