40 kredit pedagógiai és pszichológia modul – 3 félév, nappali tagozat

Kinek indul e képzési forma?

Korábbi egyetemi szintű vagy mesterképzési szakon nem tanári szakképzettség birtokában az első tanári képesítés megszerzése esetén:

A szakterületi modul értéke 30 kredit, ha az egyetemi vagy mester szintű tanári szakképzettséget nem adó szakon a megszerzett kreditekből minimum 10 kredit kreditátvitellel elismerhető. Ha a 10 kreditet a szakterület nem ismeri el, azt a tanári mesterszakon szükséges pótolni. A pótlásról a felvételi határozat mindenképpen rendelkezik.

Az alapozó pedagógiai-pszichológiai modul 10 kreditjét ennél a képzési útnál szintén lehetséges a tanulmányok első két félévében pótolni, amennyiben ezzel a jelentkező felvétele előtt nem rendelkezett. A pótlást ebben az esetben is a felvételi határozat írja elő.

A képzés pedagógiai és pszichológiai modult érintő mintatanterve:

tanári mesterszak – pedagógiai-pszichológiai modul tanterve 40 kredit, 3 félév (nappali tagozat)
tanegységkód cím jelleg kredit heti

óraszám

ajánl.

félév

előfeltétel[1]
TANM-PPM-101 Kognitív folyamatok fejlődése és fejlesztése előadás ea 2 2 1
TANM-PPM-102 Kognitív folyamatok fejlődése és fejlesztése szeminárium gy 2 2 1 TANM-PPM-101
TANM-PPM-103 Nevelés, személyiségfejlesztés ea 2 2 1
TANM-PPM-104 Család és iskola a változó társadalomban ea 2 2 1
TANM-PPM-105 Mindenki iskolája gy 2 2 1
TANM-PPM-106 Személyiségfejlesztés tréning gy 1 2 1
TANM-PPM-107 Személyiség- és egészségpszich. ea 2 2 1
TANM-PPM-108 A személyiség alakulása gy 2 2 2 TANM-PPM-107
TANM-PPM-109 Tanulás és tanítás ea 2 2 1 TANM-PPM-101
TANM-PPM-110 A tanulás támogatása gy 2 2 1
TANM-PPM-111 Modern eszközök a pedagógiában gy 2 2 2
TANM-PPM-112 A tanári hatékonyság fejlesztése tréning gy 1 2 2
TANM-PPM-113 Pedagógiai szociálpszichológia ea 2 2 2
TANM-PPM-114 Csoportdinamika gy 2 2 2 TANM-PPM-113
TANM-PPM-115 Tervezés és értékelés gy 2 2 2 TANM-PPM-109
TANM-PPM-116 Az iskolák belső világa gy 1 2 3
TANM-PPM-117 Pszichológia a hétköznapokban gy 1 2 3
TANM-PPM-199 Pedagógia-pszichológia szigorlat sz 2 0 3 TANM-PPM-11x tantárgycsoport
TANM-PPM-500 Szabadon választható tárgy ea/gy 2 1–3
TANM-PPM-900 Reflektív gyakorlat gy 1 1 3 A szaktárgyi tanítási gyakorlattal egy félévben végzendő.
TANM-PPM-SZD Szakdolgozat 5 3
ÖSSZESEN 40

Az elvégzendő gyakorlatok:

A gyakorlatok három részből tevődnek össze:

  • a pedagógiai-pszichológiai szemináriumokhoz, szakmódszertani kurzusokhoz kapcsolódó gyakorlat, amelyek külön tanegység felvételét nem igénylik, egy – egy szemináriumhoz kötötten, szervezetten zajlik. A gyakorlathoz kötődő feladat része a szemináriumi munkának.
  • szaktárgyi tanítási gyakorlat. Ezt a szakterületek hirdeti meg, tehát tantervileg a szakterületi modulhoz tartozik, a kódja is ahhoz igazodik.
  • egyéni összefüggő tanítási gyakorlat, amely a tanári mesterképzés szakterületi moduljait lezáró modulzáró vizsga után kezdhető meg (ez egy külön, az ábrán is jelölt 20 kredites gyakorlati modul elvégzését jelenti).

A szaktárgyi tanítási gyakorlatra és az egyéni összefüggő gyakorlatra az ETR-ben történő kurzusfelvétel mellett külön, elektronikusan is kell jelentkezni mindig a gyakorlat tervezett félévét megelőző tanévben, május folyamán. A gyakorlatot a Pedagogikum Központ Oktatásszervezési és Tanulmányi Főosztályának Tanárképzési Osztálya szervezi.

E képzési út esetében a 20 kredites gyakorlati modul a következő tanegységekből áll:

tanári mesterszak – gyakorlati modul tanterve 20 kredit, 3 félév (nappali tagozat)
tanegység kód cím jelleg kr heti

ósz.

ajánl.

félév

előfeltétel
TANM-GYAK-100 Szaktárgyi tanításkísérő szeminárium 1. gy 3 2 utolsó szakterületi modulzáró vizsgák
TANM-GYAK-300 Pedagógiai-pszichológiai tanításkísérő szeminárium gy 3 2 utolsó szakterületi modulzáró vizsgák
TANM-GYAK-800 Egyéni szakmai gyakorlati (egy szakképzettség esetén) gy 14 16 utolsó szakterületi modulzáró vizsgák
TANM-GYAK-PFO Portfólió 0
ÖSSZESEN 20

A tanári záróvizsgával kapcsolatos főbb tudnivalók

A záróvizsga megkezdésének minden képzési út esetében feltétele az abszolutórium megszerzése. E képzési út esetében a szak lezárásaként írandó szakdolgozat két részből áll, tanulmány és portfólió egyaránt készítendő.


[1] Előfeltételekről lásd. 6. lábjegyzet.