40 kredit pedagógiai és pszichológia modul – 5 félév, nappali tagozat

Kinek indul e képzési forma?

A jogszabály az első tanári szakképzettség megszerzésekor a két tanári szakképzettség párhuzamos végzésekor írja elő ezt a modulméretet. A hat féléves alapképzésre (BA/BSc) épülő tanári mesterszakon öt félév alatt, 150 kredit teljesítésével szerezhető meg a – kötelezően – két tanári szakképesítés. Ebben az esetben a képzés struktúrája az alábbi módon épül fel.

Az első és a második szakterületi modul végleges mérete a választott szakterületek tudományterületétől függ (ez a felvételi határozatból és az előírt tanegységlistákból derül ki), ám összességében mindenképpen 80 kreditet adnak ki. Második szakterületként SPM is végezhető.

A képzés pedagógiai és pszichológiai modult érintő mintatanterve

Ezt a tanegységlistát már korábban a képzés szerkezetének ismertetésekor bemutattuk, mert ez a képzés „prototípusa”, a könnyebb kezelhetőség kedvéért most újra közöljük, hogy a képzés teljes szerkezetét láttathassuk:

tanári mesterszak – pedagógiai-pszichológiai modul tanterve 40 kredit, 5 félév (nappali tagozat)
tanegység kód cím jelleg kredit heti

óraszám

ajánl.

félév

előfeltételek[1]
TANM-PPM-101 Kognitív folyamatok fejlődése és fejlesztése előadás ea 2 2 1
TANM-PPM-102 Kognitív folyamatok fejlődése és fejlesztése szeminárium gy 2 2 1 TANM-PPM-101
TANM-PPM-103 Nevelés, személyiségfejlesztés ea 2 2 1
TANM-PPM-104 Család és iskola a változó társadalomban ea 2 2 1
TANM-PPM-105 Mindenki iskolája gy 2 2 1
TANM-PPM-106 Személyiségfejlesztés tréning gy 1 2 1
TANM-PPM-107 Személyiség- és egészségpszichológia ea 2 2 2
TANM-PPM-108 A személyiség alakulása gy 2 2 2 TANM-PPM-107
TANM-PPM-109 Tanulás és tanítás ea 2 2 1 TANM-PPM-101
TANM-PPM-110 A tanulás támogatása gy 2 2 1
TANM-PPM-111 Modern eszközök a pedagógiában gy 2 2 2
TANM-PPM-112 A tanári hatékonyság fejlesztése tréning gy 1 2 2
TANM-PPM-113 Pedagógiai szociálpszichológia ea 2 2 3
TANM-PPM-114 Csoportdinamika gy 2 2 3 TANM-PPM-113
TANM-PPM-115 Tervezés és értékelés gy 2 2 3 TANM-PPM-109
TANM-PPM-116 Az iskolák belső világa gy 1 2 3
TANM-PPM-117 Pszichológia a hétköznapokban gy 1 2 4
TANM-PPM-199 Pedagógia-pszichológia szigorlat sz 2 0 4 TANM-PPM-11x tantárgycsoport
TANM-PPM-500 Szabadon választható tárgy ea/gy 2 1–4
TANM-PPM-900 Reflektív gyakorlat[2] gy 1 1 4 A szaktárgyi tanítási gyakorlattal egy félévben végzendő.
TANM-PPM-SZD Szakdolgozat 5 4
ÖSSZESEN 40

Az elvégzendő gyakorlatok:

Az előírt gyakorlatok a képzés folyamán három részből tevődnek össze:

  • a pedagógiai-pszichológiai szemináriumokhoz, szakmódszertani kurzusokhoz kapcsolódó gyakorlat, amelyek külön tanegység felvételét nem igénylik, egy – egy szemináriumhoz kötötten, szervezetten zajlik. A gyakorlathoz kötődő feladat része a szemináriumi munkának.
  • szaktárgyi tanítási gyakorlat, amely mindkét szakhoz kötődően külön – külön teljesítendő, de egy félévben is felvehető. Ezeket a szakterületek hirdeti meg, tehát tantervileg a szakterületi modulhoz tartoznak, a kódjuk is ahhoz igazodik.
  • egyéni összefüggő tanítási gyakorlat, amely a tanári mesterképzés szakterületi moduljait lezáró modulzáró vizsga után kezdhető meg (ez egy külön, az ábrán is jelölt 30 kredites gyakorlati modul elvégzését jelenti).

A szaktárgyi tanítási gyakorlatra és az egyéni összefüggő gyakorlatra az ETR-ben történő kurzusfelvétel mellett külön, elektronikusan is kell jelentkezni mindig a gyakorlat tervezett félévét megelőző tanévben, május folyamán. A gyakorlatot a Pedagogikum Központ Oktatásszervezési és Tanulmányi Főosztályának Tanárképzési Osztálya szervezi.

E képzési út esetében a 30 kredites gyakorlati modul a következő tanegységekből áll:

tanári mesterszak – gyakorlati modul tanterve 30 kredit, 5 félév (nappali tagozat)
tanegységkód cím jelleg kredit heti

óraszám

ajánl.

félév

előfeltétel
TANM-GYAK-100 Szaktárgyi tanításkísérő szeminárium 1. gy 3 2 utolsó szakterületi modulzáró vizsgák
TANM-GYAK-200 Szaktárgyi tanításkísérő szeminárium 2. gy 3 2 utolsó szakterületi modulzáró vizsgák
TANM-GYAK-300 Pedagógiai-pszichológiai tanításkísérő szeminárium gy 3 2 utolsó szakterületi modulzáró vizsgák
TANM-GYAK-900 Egyéni szakmai gyakorlati (két szakképzettség esetén) gy 21 23 utolsó szakterületi modulzáró vizsgák
TANM-GYAK-PFO Portfólió 0
ÖSSZESEN 30

A tanári záróvizsgával kapcsolatos főbb tudnivalók

A záróvizsga megkezdésének minden képzési út esetében feltétele az abszolutórium megszerzése. E képzési út esetében a szak lezárásaként írandó szakdolgozat két részből áll, tanulmány és portfólió egyaránt készítendő.


[1] Erős előfeltétel: az előfeltételt a tanegység teljesítésére szolgáló kurzus fölvétele előtt teljesíteni kell (tehát valamely korábbi félévben). Gyenge előfeltétel: az előfeltétel teljesítése a tanegységgel azonos félévben is történhet.

[2] Két szakterület esetén is csak egyszer szükséges felvenni.