Gyakorlatokat kísérő tárgyak

Reflektív gyakorlat

A szaktárgyi tanítási gyakorlatot kíséri ez a szeminárium, amelyet a pedagógia szakos oktató vezet. Úgy véljük, hogy a hatékony pedagógiai munka alapfeltétele, hogy a leendő pedagógus fogadja el a reflektív gondolkodás jelentőségét munkájában, és rendelkezzen a saját pedagógiai gyakorlatának elemzését, megértését és feltárást segítő módszerekkel, technikákkal és az önelemzés gyakorlatával. Az első hosszabb gyakorlatát töltő kezdő pedagógus számára pedig különösen fontos, hogy az elméleti képzésnek záró szakaszában külső segítséget is kapjon pedagógiai tevékenységének elemzéséhez, fejlesztéséhez. Ebben a külső, támogató szerepben jelentős funkciója van a hallgatótársaknak, így a tantárgy keretében lehetőséget teremtünk a kölcsönös tapasztalatcserére, párbeszédre. A kurzust két szakos képzés esetén is csak egyszer kell teljesíteni.

Pedagógiai-pszichológiai tanításkísérő szeminárium

Az összefüggő egyéni szakmai gyakorlatot kétszakos tanulmányok esetén három egyetemi szeminárium kíséri, egy-egy szakos szakmódszertani profilú tanításkísérő szeminárium, amit a szakos modul oktatói tartanak, és egy pedagógiai-pszichológiai szeminárium. Ez utóbbi szemináriumoknak a különös jelentősége a személyes támogatásban, az iskolai munka elemzésének és az önelemzés lehetőségének biztosításban rejlik. A pedagógiai-pszichológiai tanításkísérő szemináriumon a gyerekekkel való hatékony bánásmód, a tanítás során felvetődő nevelési problémák, hatékony kommunikáció és az oktatással kapcsolatos általánosabb didaktikai kérdések kerülnek feldolgozásra a hallgatók tapasztalatai, élményei és felmerülő nehézségei szerint. A szemináriumot vezető pedagógia, vagy pszichológia szakos oktató egyben az értékelési portfólió konzulense is. Itt kaphat segítséget a portfólió összeállításával és a reflexiók elkészítésével kapcsolatos konkrét kérdéseire.

Miért kell szigorlatot tenni a pedagógia – pszichológia modul végén?

Az összefüggő egyéni iskolai gyakorlat megkezdése előtt, a pszichológiai és pedagógiai ismeretek rendszerezése és újra átgondolása céljából szigorlattal zárjuk a 40 kredites pszichológia-pedagógia modult. Ennek az ismétlésen túl több funkciót szánunk. Egyrészt az egyes tanegységek a kollegák közti legnagyobb mértékű szakmai együttműködés mellett is elkülönülnek egymástól, ezek integrálása, különösen a pedagógiai és pszichológiai tanulmányok közti gondolati kapcsolatok megtalálása a cél. Másrészt, mint minden szigorlat, reméljük ez is segíti a részletekben tanult ismeretek összerendezését. Harmadrészt az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazhatóságának kérdésére is irányul a vizsga. Végül, nem utolsó sorban tudjuk, hogy a szigorlatnak etalonvizsga szerepe is van, amely kijelöli az egyes tanegységektől elvárt oktatás minőségét, és ezért nem csak a diákok felkészítésében fontos, hanem reményeink szerint az oktatás minőségét is növeli.

A szigorlat menete:

  • A vizsga szóbeli. A hallgató a megadott komplex tételekből egy témát húz, majd annak szóbeli kifejtésére kerül sor. A bemutatásra kerülő tétel kifejtését hozzá kell kötni a munkaportfóliójának egyes, adekvát eleméhez.
  • A vizsgára való otthoni felkészülés része tehát, hogy a hallgató pedagógiai, pszichológia és gyakorlatokhoz kötődő munkáiból munkaportfóliót készít, melyben elhelyezi:
    • azokat az írásait, munkáit, amelyeket a tételekhez kapcsolódónak vél,
    • egy összegző reflexiót, amelyben összefoglalja a saját munkáinak és a tételek kapcsolatának főbb vonatkozásit.
  • A vizsgára a teljes munkaportfóliót el kell hozni, de maga a munkaportfólió nem kerül értékelése a szigorlaton.