Pedagógia tárgyak

A pedagógiai tárgyak témáinak fókuszpontja is az iskola, a pedagógiai munka, a diákok árnyalt megismerése és fejlődésének hatékony támogatása. A három előadás és a kapcsolódó négy szeminárium olyan témák több szempontú megvitatására ad lehetőséget, amelyek a mindennapi tanári munka szempontjából releváns kérdésként merülnek fel, például: Miképp tanulhat sokféle tanuló egy osztályban? Mit jelent a család a XXI. században, és funkcióinak változása miképp hat az iskolára? Mire való az iskola? stb.

Nézzük meg részletesen, hogy milyen témájú pedagógia előadások és szemináriumokat kínálunk!

Nevelés, személyiségfejlesztés

A nevelés problémakörével, folyamatosan változó intézményes formáival és az azon kívüli lehetőségeivel ismerkedik meg a hallgató, miközben áttekintheti, hogy korunkban milyen elméletek, viták és nézetkülönbségek ismertek a neveléssel, nevelhetőséggel kapcsolatban, elgondolkodhat az emberre vonatkozó, pedagógiai, pszichológiai szempontból releváns természet- és társadalomtudományi ismereteken, személyiségelméleteken. Megismerhet továbbá utakat, módokat a személyiségfejlesztéshez, a tanulók megismeréséhez. Az előadás fókuszában azonban mindvégig a nevelés középpontjában álló gyermek, a felnövekvő fiatal van; a nevelés értelmezésében az aktivitás, az önszabályozás, az önnevelés és a nevelési folyamat szociális jellege a kulcsszavak.

Család és iskola a változó társadalomban

A nevelés- és az oktatásszociológia fontos témakörei kerülnek itt megbeszélésre, amelyek segítenek leírni és megérteni az oktatási rendszert, az iskola és a társadalom, az iskola és a család, továbbá a tanárok és a diákok közötti kapcsolatot alakító folyamatokat, a társadalmi egyenlőtlenségek iskolarendszeren keresztül történő újratermelődésének látható és rejtett mechanizmusait. Kiemelt célunk, hogy a hallgatók megértsék a társadalmi előnyök és hátrányok működését, tudatosítsák az egyenlőtlenségek iskolai teljesítményre gyakorolt hatásait, valamint megismerkedjenek azokkal az elméleti megközelítésekkel és gyakorlati stratégiákkal, amelyek gyengítik az egyenlőtlenségek átörökítését, a családi determinációs rendszer hatásait. Támogatjuk a hallgatókat, hogy azonosíthassák az iskola, a tanári szerep, a tanulói teljesítménykülönbségek stb. társadalmi összetevőit, s ezek segítségével kialakíthassák azokat a készségeket, melynek révén szerepüket, tevékenységüket egy újraértelmezett társadalmi, kulturális, pszichológiai és pedagógiai térben újfajta pedagógiai kultúrával valósíthatják meg.

Tanulás és tanítás

Izgalmas szellemi kalandra hív ez a tárgy, hisz mindenekelőtt a tanítási és tanulási folyamatokról való gondolkodást kívánja formálni. Ennek során (1) bemutatja, hogy a XXI. század elején az oktatásban egyre erősebben érvényesül egy, a korábban uralkodó elgondolással szemben álló paradigma, (2) megismerteti a hallgatókkal ezt a pedagógiában hosszú időn keresztül kiérlelt, a széles körű praxisban azonban újnak számító szemléletmódot és gyakorlatot. Bemutatja, hogyan áll szemben a tanulók megismerésére és a pedagógusok korszerű pszichológiai és pedagógiai tudására épülő komplex személyiségfejlesztés az ismeretátadás évszázados gyakorlatával. Sok olyan fogalom és alapelv kap új értelmezést, vagy épp valós tartalmat e közös gondolkodás során, amelyek gyakorta elhangoznak az iskolához, tanuláshoz kötődően: a gyermekközpontúság; a tanulás értelmezésében az aktivitás, az önszabályozás és a folyamat szociális jellege, stb. Átgondolásra kínálja továbbá a merev kánonokba rögzült, nehezen alkalmazkodó műveltségkép helyett a hosszú időn keresztül érvényes, a társadalmi életben széleskörűen alkalmazható tudás formálásának lehetséges utjait.

Az előadások ismeretanyagának elsajátítását szemináriumok is segítik. A szemináriumok esetében egy – egy tanegységen belül több kurzus is meghirdetésre kerül közel azonos címen, de mindenképp azonos tanegységkóddal (pl.: TANM-PPM-105 – Mindenki iskolája). E tanegységeket (Mindenki iskolája, A tanulás támogatása, Modern eszközök a pedagógiában, Tervezés és értékelés, Az iskola belső világa) úgy állítottuk össze, hogy egy jól meghatározott közös tartalmon túl lehetőség legyen a hallgatók és az oktató egyéni érdeklődése szerint az adott témakörön belül különböző hangsúlyok megfogalmazására. Így lehet például, hogy a Tervezés és értékelés órán, a közös minimum tartalmon túl az egyik csoportban a projekt mélyebb megismerése, a másikban a fejlesztő értékelés alaposabb átgondolása lesz a cél. A választás tehát szabad, és fontos is, amit az adott félév kínálata korlátozhat.

Mindenki iskolája

A kurzus során legfontosabb annak megértése, hogy valójában mit is jelent ez a jól csengő cím: mindenki iskolája. Hogyan lehet, vagy lehet-e minden tanulóra figyelni, mindenki számára pedagógiai esélyeket kínálni? Ezeknek az alapkérdéseknek megválaszolását olyan témák átgondolása segíti mint: értékek a nevelésben, szelekció, komprehenzivitás, adaptív nevelés, kooperáció, integráció, inklúzió, multikulturális nevelés, segítő intézmények. A gyakorlati tapasztalatszerzésre alkalmat biztosítanak a tematikákba kötelezően beépítendő iskolai hospitálások.

A kurzusok közös tartalmi magján túl az alábbi eltérő tematikai hangsúlyok jelenhetnek meg: Adaptív nevelés; Inkluzív nevelés; Inter- és multikulturális nevelés; Intézményes segítségnyújtás, támogatás; Szabadidő-pedagógia; Szociális kompetencia-fejlesztés; Tehetséggondozás; Változó család – változó iskola.

A tárgyat célszerű a Nevelés, személyiségfejlesztés és a Család és iskola a változó társadalomban c. tantárgyakkal azonos, vagy azt követő félévben felvenni.

A tanulás támogatása

A tanegység a tanárrá válás folyamatának egyik fontos állomása, hiszen a tanulás és tanítás folyamataival kapcsolatos fogalmi váltást, illetve a tudásrendszer lényeges gazdagítását célozza. A hallgatónak lehetősége nyílik pedagógiai-, didaktikai szemléletmódjának formálására a tanulás és tanítás folyamataival kapcsolatos szemléleti kérdések tudatosításra. Törzstémái e tantárgynak: kompetenciák fejlesztés; a tanulás tanításának programjai; a tanulás szociális jellegének, a kooperatív tanulásnak az érvényesítése; személyre szabott oktatás; tanítás és tanulás módszertani elemei, a tanulási környezet kialakítása, tanulási stratégiák; motiválás; stb.

A gyakorlati tapasztalatszerzésre, tényleges kompetenciafejlesztésre alkalmat biztosítanak a tematikákba kötelezően beépítendő iskolai hospitálások.

A kurzusok közös tartalmán túl az alábbi eltérő tematikai hangsúlyok jelenhetnek meg: A tanulás tanulása; Együttműködő tanulás, tanítás; Nevelési és oktatási stratégiák, módszerek; Projektpedagógia; Tanulás a falakon túl; Tanulási elméletek, stratégiák; Tanulási környezet.

A tárgyat célszerű a Tanulás és tanítás c. tantárggyal azonos, vagy azt követő félévben felvenni.

Modern eszközök a pedagógiában

Kiemelt cél az információforrások, az infokommunikációs technológia módszertanilag helyes alkalmazásának elsajátítása, a digitális oktatási kultúra megismerése és osztálytermi környezetben, tanórán kívüli foglakozásokon történő felhasználása. Az elméleti felkészítésen túl törekvésünk, hogy a hallgató képes legyen a tanultak kreatív, önálló alkalmazására, illetve a tanári tevékenységük során olyan nevelési-oktatási folyamatok tervezésére és szervezésére, amiben a tanulók részére nagyfokú aktivitást biztosít, és ezáltal egy korszerű digitális műveltség kialakulásához, fejlődéséhez járul hozzá. Fontos célunk, hogy a hallgató a modern oktatástechnikai eszközökben ne csak technológiai vívmányokat, hanem az oktatás eredményesebbé tételének lehetőségeit ismerje fel, képes legyen ezt a mindennapi gyakorlata részévé tenni. Minden kurzus közös témái: „A táblától az Internetig” – taneszközök, oktatástechnikai eszközök a nevelési-oktatási folyamatban; taneszközkészítés, digitális tananyag és tartalomfejlesztés; információforrások a tanulásban és a tanításban; tanítási-tanulási folyamat virtuális, „on-line” környezetben; oktatásinformatikai rendszerek az iskolában, távoktatás.

Tervezés és értékelés

A Tervezés és értékelés című tárgy során tudatosan törekszünk a hallgatók bevonására a kurzustervezéstől és -értékeléstől, a csoportos tervezésen, értékelésen át az egyéni tervekig és önértékelésig. Támogatni kívánjuk ezzel az autonóm, önszabályozó tanulás megértését, a tervezés és értékelés stratégiáinak és módszereinek gyakorlását. Ugyanakkor e közös folyamatban a hallgatónak alkalma van megérteni olyan mélyebb összefüggéseket, mint a tanulók személyiségfejlődését, iskolai teljesítményét, valamint az iskolarendszer működését befolyásoló pedagógiai, pszichológiai és egyéb tényezők kapcsolata.

Minden tantárgy keretében feldolgozandó témakörök: a tantervelmélet és értékeléselmélet alapjai és gyakorlati hasznosításuk; a tervezés és értékelés szintjeinek jellemzői és egymáshoz való viszonyuk; a tanári tudatosság szerepe a tanulói szükségletek feltárásában és a személyiség fejlesztésében; az önszabályozó tanulásra nevelésben és a tanulási hatékonyság növelésében.

A kurzusok között az alábbi eltérő tematikai hangsúlyok jelennek meg: A tanulók fejlesztő értékelése; Értékelés az iskolában; Mikrotanítás; Tervezés az iskolában.

Az iskolák belső világa

Már a képzés alatt fontos, hogy a hallgatók tudatosan készüljenek az iskolában, mint szervezetben történő munkára. Saját iskolai tapasztalatuk feldolgozásán túl képesek legyenek az iskoláról, mint szervezetről (munkahelyről) gondolkodni. Megtapasztalják, értsék és tudatosan szemléljék a mai iskola működési folyamatait, innovációs lehetőségeit, szervezeti csoportjait, partnerközösségeit és helyüket, szerepüket ebben a világban. Tudatosan használják azokat a diagnosztikus, fejlesztő és kommunikációs technikákat, melyek a szervezetben való működés eredményessége szempontjából fontosak. Mindez segítség lehet a pályakezdés nehézségeiben.

A tanegység alapvetően gyakorlatokra (hospitálásokra), kisebb kutatásokra és azok alkotó, kritikai, reflektív feldolgozására épül.

A kurzusok között az alábbi eltérő tematikai hangsúlyok jelennek meg: Az iskola, mint szervezet; Hatékony kommunikáció a szervezetben; Az osztályterem mikrovilága; Gyermekjogok, iskolajog; Ifjúsági kultúra; Pedagógiai konfliktusok megoldása

Ezen kötelező tanegységeken túl figyelmükbe ajánljuk más pedagógiai kurzusainkat, melyek a szabadon választható tantárgyak keretein belül is felvehetőek. Ezekről tájékozódhat a kurzuskínálatban, az etr-en keresztül.