Kurzusfelvétel, órarendkészítés

Nem egyszerű dolog elkezdeni a félévet egy új képzési rendben, még akkor sem, ha korábban már valamilyen felsőoktatási intézmény hallgatója volt. Ebben a fejezetben olyan praktikus ismereteket olvashat, amelyek segíthetik a tájékozódást. Kezdjük az alapfogalmakkal!

Mi az a képzési terv?

A szak tantervének tanegységekre, óraszámokra lebontott, tartalmilag részletesen kifejtett követelményrendszere, amely adott tagozaton írja körül a teljesítés követelményeit.

Mi az a mintatanterv?

A mintatantervben az átlagos ütemben haladni akaró hallgató kap tájékoztatást arról, hogy milyen tantárgyat, mikor vegyen fel/teljesítsen, így az adott szak tanulmányi követelményeit a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott képzési idő alatt teljesítheti. A mintatanterv (más néven tanegységlista) tehát leltárszerűen mutatja meg, hogy milyen tanegységek teljesítése szükséges az oklevél megszerzéséhez. A mintatanterv az ETR-ben is ellenőrizhető a Tanterv információ menüpont alatt a Tantervi háló megtekintésével.

A hallgató minden félévben egyénileg választhat a felajánlott tanulmányi lehetőségek közül (ezt nevezzük egyéni tantervnek), de itt is figyelni kell arra, hogy az előírt előfeltételeket teljesíteni kell. Nem kötelező, bár ajánlott, a mintatantervet követni.

Mi az a kivételes tanulmányi rend?

A hallgató életében előfordulhat olyan helyzet, melyben még az egyéni tanterv alapján sem tudja teljesíteni a mintatanterv által előírt követelményeket (például hosszabb távú kórházi ellátás, vagy külföldi tartózkodás, súlyos betegség, egyetemi közéleti tevékenység stb.). Ilyen indokolt és igazolt esetben lehetősége van arra, hogy alapkarán kérvényezze a kivételes tanulmányi rendet. Ez annyit jelent, hogy a hallgató a számára előírt követelményeket eltérő ütemezésben és módon teljesítheti, amennyiben ehhez oktatói is hozzájárulnak.

Mi a különbség a tanegység és a kurzus között?

A tanegység az egyetemen végezhető tanulmányok alapegysége, amelyben a megfogalmazott követelményeket általában félévnyi konkrét tanulmányokkal (valamely kurzus elvégzésével), illetve egyszeri tanulmányi cselekménnyel (pl. vizsga, szigorlat, beadandó dolgozat megírása) lehet teljesíteni. A tanegység lehet kontaktórás tanegység (ez maga az egyetemi óra), kontaktóra nélküli, órás tanegység (ebben az esetben nincsenek konkrét heti rendszerességű órák, hanem az oktató egyeztet a hallgatóval a rendszerességről), órátlan tanegység (ilyen például a szigorlat).

Valamely tanegység teljesítéséhez kerülnek meghirdetésre a kurzusok, amely egy adott tanulmányi időszakban meghirdetett tényleges lehetőségek kínálatát adják. A kurzushoz (kivéve a vizsgakurzust) – típusától függően – tartozik konkrét hely, időpont, oktató. A kurzusfelvétel (tárgyfelvétel) az adott félévben elvégezni kívánt kurzusokra és vizsgakurzusokra az ETR-ben történő jelentkezés.

A tanegység és a kurzus közti különbséget egy egyszerű példával lehet a legszemléletesebben bemutatni: ha egy tanári MA szakos hallgatónak teljesítenie kell pl. a TANM-PED-109 kódú, a mintatantervben szereplő, Speciális kurzus c. tanegységet, akkor azt megteheti úgy, hogy az Emberi jogok és kisebbségek az iskolában c. kurzust veszi fel, de úgy is, hogy az ugyanezen tanegységhez tartozó, Játéktörténet-gyermekkultúra c. vagy másik ehhez meghirdetett kurzust végzi. Ha az összes kurzust azonos címen (a tanegység megnevezésén) hirdetik meg, akkor értelemszerűen csak az időpontok és a tanárok között lehet válogatni (pl. TANM-PPM-110, A tanulás támogatása).

Mi az az előfeltétel?

Vannak olyan tanegységek, amelyeket addig nem lehet teljesíteni a hozzájuk hirdetett kurzussal, amíg egy másik tanegységet nem teljesített a hallgató. Az előfeltételeket a mintatantervek tartalmazzák. A teljesítés sorrendje alapján kétféle előfeltételt különböztetünk meg. Erős előfeltétel: az előfeltételt a tanegység teljesítésére szolgáló kurzus felvétele előtt teljesíteni kell (tehát valamely korábbi félévben). Gyenge előfeltétel: az előfeltétel teljesítése a tanegységgel azonos félévben is történhet (a vizsgaidőszak szervezésénél fontos a figyelembevétele – az előfeltételként megjelölt tárgyat kell először teljesíteni).

Az előfeltételek betartása fontos, hiszen így akár féléves csúszást is okozhat egy – egy elmaradt előfeltétel. Továbbá lényeges arra is figyelni, hogy az ETR törli azt a kurzusjelentkezést, továbbá az így, szabálytalanul esetleg megszerzett jegyet, amelynek gyenge előfeltételét a hallgató nem vette fel, illetve amelynek bármely előfeltételét nem teljesítette.

Hogyan lesz a jelentkezésből felvett óra? Mit jelent a kurzusfelvétel valójában?

A hallgatók a HKR és a mintatanterv által meghatározott keretek között önállóan ütemezhetik tanulmányaikat a kurzusfelvétel időszaka alatt (HKR 57–62. §). Ilyenkor minden beiratkozott hallgató az ETR-ben található kurzuskínálatból válogatva összeállítja féléves órarendjét. E szándékáról az ETR-ben történő kurzusfelvétellel nyilatkozik is. Esti és levelező tagozaton a korlátozott csoportlétszámok a mintatanterv szoros követése ajánlott, ráadásul a következő évben a kurzus meghirdetése csak akkor garantált, ha van következő évfolyam.

A kurzusfelvétel az ETR menüjében a Tanulmányok csoport Kurzusfelvétel menüpontjában lehetséges. A kurzusfelvételnek több időbeli szakasza van:

  • előzetes jelentkezés: az előzetes kurzusfelvételi időszak az előzetes kurzuskínálat közzétételének időpontjában kezdődik, és a rendes kurzusfelvételi időszak előtt ér véget. Ezalatt a hallgató az ETR-ben előzetesen felveheti a következő félévben elvégezni kívánt kurzusokat azzal a megkötéssel, hogy ennek során legfeljebb 45 kredit értékű kurzusra jelentkezhet. Az előzetes kurzusfelvételben csak az a hallgató vehet részt, aki regisztrált a következő félévre, így az előzetes jelentkezés csak a második félévtől lehetséges. Bár az előzetes kurzusfelvétel nem kötelező, ajánlatos élni a lehetőséggel, mert a rangsorolás során 100 pontot kapnak azok, akik a kurzust előzetesen vették föl. Az előzetes kurzusfelvételre nem minden kar biztosít lehetőséget.
  • rangsorolásos jelentkezés: a rendes kurzusfelvételi időszak, a szorgalmi időszak első két hetének első felében zajlik, melynek során a hallgatók között az ETR meghatározott szabályok szerint rangsort képez. Ha egy korlátozott létszámú kurzusra többen jelentkeznek, mint ahány hely van, a rangsor felállítása után az ETR törli a kurzusról azokat a hallgatókat, akik nem rendelkeztek elegendő pontszámmal ahhoz, hogy azt felvehessék, ők a versenyjelentkezés során az üresen maradt helyekre jelentkezhetnek.
  • versenyjelentkezés: a rangsorolásos jelentkezést követő hét, amikor a hallgatók a kurzusokon üresen maradt helyekre jelentkezhetnek.

Ki készíti el az órarendet?

Mindenki saját maga felelős az adott félévi órarendjének összeállításáért, hiszen az egyéni tanulási utak biztosítására csak ebben az esetben van mód. Ez egy komoly odafigyelést igénylő folyamat, hisz mind az előfeltételek, mind az egyéni érdeklődés, mind az időpontok együttes mérlegelést követeli.

Mi az a kontaktóra?

A kontaktóra tanórát jelent, ami az oktató és a diák személyes közreműködését igényli.

Mi az a szabadon választható tantárgy?

A tantervben olvasható a szabadon választható tantárgy kifejezés. Az egyes modulokban különböző kódokon szerepelnek, ám ez mindössze technikai megoldás, nem ilyen kódon meghirdetetett kurzusokat kell keresnie. A szabadon választható tanegység teljesítésére a kurzusfelvételre vonatkozó szabályok figyelembevételével az egyetem bármely kurzusa elvégezhető. Ez azt jelenti, hogy bármely – akár más – kar kurzusai közül válogathat a hallgató, figyelembe véve az adott kurzus előfeltételeit. Ezeket a tantárgyakat is az ETR-ben lehetséges felvenni. Érdemes megnézni akár a tanári speciális modulok kurzusait is, hiszen ezek is beszámíthatóak szabadon választható kurzusnak.

Itt hívnánk fel a figyelmét arra, hogy a szabadon választható tantárgy nem azonos azzal, hogy egy tanegységen belül válogathat a tantárgyak között. Például a Mindenki Iskolája c. tanegység kötelező, de ezen belül válogathat a kurzusok között.

A szabadon választható kreditek mennyisége modulonként változik. A szak egészére vonatkozóan a szabadon választható kreditek mennyiségét úgy határozhatja meg, ha az Ön számára előírt modulok erre szánt kreditjeit összeadja. Önnek összesen ilyen mértékű szabadon választható kreditet kell teljesítenie, melyet akár egyetlen kurzus elvégzésével is megtehet, amennyiben annak kreditértéke eléri, vagy meghaladja az összesítetett szabadon választható kreditek mennyiségét.

Mit jelent a kreditátvitel?

Azok a hallgatók, akik korábban folytattak már felsőoktatási tanulmányokat kreditátviteli (kreditelismerési) kérelmet adhatnak be, mellyel a korábban megszerzett tanegységeiket fogadtathatják be az aktuális képzésbe. A kreditátvitel feltétele, hogy a korábbi kurzus és az aktuális kurzus tartalma legalább 75%-ban megegyezzen. Ennek igazolására szükséges a kérvény mellé az adott kurzus tematikáját, illetve a korábbi tanulmányokat igazoló index fénymásolatát beadni. Ezen felül a kreditátvitel szabályai karonként eltérnek (űrlap, határidő, befogadás menete). A szakterületi modulokhoz tartozó kurzusokkal kapcsolatban a modulért felelős kar tanulmányi osztályát, a pedagógiai-pszichológiai modul tárgyaival kapcsolatban a PPK Információs Irodáját (Kazy 110) kell keresni. A tanári mesterképzésben az iskolai gyakorlatok alól nem lehet felmentést kapni, korábban szerzett szakképzettség, munkatapasztalat alapján sem.

Munkatapasztalat is kreditátvitel munkavégzést és tartalmát is igazolni kel