Ügyintézés a tanári mesterszakon, a fontosabb mérföldkövek

Hol lehet a tanári szakhoz kötődő adminisztrációt intézni?

A tanári mesterszakos hallgatók tanulmányi ügyintézése több helyen és több módon zajlik. A szak egészével kapcsolatos adminisztratív felelősség a Pedagógiai és Pszichológiai Karé, s az ezzel összefüggő ügyintézési feladatokat a Pedagogikum Központ Oktatásszervezési és Tanulmányi Főosztályának Tanárképzési Osztálya látja el. Itt zajlik a gyakorlatok és a záróvizsga szervezése is (Pedagogikum Központ Tanárképzési Osztály, Bp. VII., Kazinczy u. 23-27. tanarkepzes@pk.elte.hu; 461-4597).

A tanári szakra fölvett hallgatónak a felvételi döntés megszületése után lehetősége van alapkarának megválasztására (ld. alább), azaz kiválaszthatja a képzése moduljaiban érdekelt karok közül, hogy a tanulmányi ügyeit a személyes ügyintézés során melyik karon kívánja intézni.

Az ügyek nagyobb részét azonban elektronikusan kell intézni, az ETR-ben, az Egységes Tanulmányi Rendszerben (illetve a külön célokra létrehozott elektronikus felületeken). Az ETR-ben kell elvégezni rögtön a beiratkozás elektronikus részét, majd pedig a félévről félévre ismétlődő szokásos tanulmányi cselekményeket is, mint például a félévenkénti regisztráció, a kurzusfelvétel, a vizsgára jelentkezés, a személyes adatok megváltoztatása, a tanulmányi előrehaladás, a pénzügyi teendők figyelemmel kísérése.

Milyen költségek merülhetnek fel a képzés során?

A hallgatókra, tanulmányaikra, az azokkal kapcsolatos pénzügyekre (fizetési határidők, átsorolás) vonatkozó szabályokat az ELTE Hallgatói követelményrendszere (HKR), illetve az ezek alapján hozott kari döntések tartalmazzák. A szabályzat elérhető az ELTE honlapján (http://info.etr.elte.hu vagy http://www.elte.hu/szabalyzatok ), a kari (például a térítési és szolgáltatási díjak mértékéről hozott) döntések pedig megtalálhatók a kari honlapokon. A tanári mesterszakkal kapcsolatban érdemes felkeresni a PK OTF honlapját is (http://tanulmanyi.pk.elte.hu/ppk), ahol a szak féléves költségtérítésének összegeit, illetve a gyakorlatokkal, záróvizsgával kapcsolatos térítési és szolgáltatási díjakat találja.

Féléves költségtérítést a költségtérítéses finanszírozási formában felvételt nyert hallgatók fizetnek, azonban mulasztásaik, illetve az egyetem külön szolgáltatási után az államilag támogatott hallgatók is kötelezhetők térítési és/vagy szolgáltatási díjak fizetésére, ezért kérjük, alaposan tekintse át az erről szóló információkat.

Milyen fontosabb mérföldkövek vannak a tanári mesterszakon?

A tanári mesterképzési szak főbb tanulmányi kérdéseit (alapkarválasztás, tagozatváltás, záróvizsga, szakdolgozat, hallgatói kérvények rendje) külön e szakra érvényes, minden (alap)karon egységesen alkalmazott eljárásrendek szabályozzák, melyek a szakon tanulmányokat folytató hallgatókra kötelezőek. Ezek a http://tanarkepzes.pk.elte.hu honlapon találhatók.

A képzés során minden hallgatónak biztosan át kell lépnie a következőkben bemutatott mérföldköveket. Ezek közül a felvételt követő első, legfontosabb tennivalók az alapkarválasztás, és a beiratkozás.. Fontosabb állomások még: a féléves bejelentés (regisztráció vagy kihagyás), modulzáró vizsga, abszolutórium, szakdolgozat, záróvizsga.

Mit jelent az alapkarválasztás?

A tanári mesterszakra fölvett hallgatók az ELTE-n maguk dönthetnek arról, hogy az általuk vállalt és végzendő általános és szakterületi modulokért felelős karok közül melyik legyen az alapkaruk (HKR 37. § /4/). Ez a választott identitás a velük szemben támasztott követelményeket nem érinti, azonban meghatározza a későbbiekben, hogy a hallgató melyik karon adhat be pályázatot köztársasági, tudományos és egyéb ösztöndíjra, támogatásra, külföldi ösztöndíjra, stb. A tanári mesterszak vonatkozásában az alapkar

  • kezeli a hallgató személyi anyagát, gondoskodik a személyes adatok rögzítéséről, módosításáról,
  • ellenőrzi a félévek végén a leckekönyv és az ETR adatainak egyezőségét,
  • állapítja meg és fizeti a hallgató ösztöndíját az államilag támogatott képzésben, és gondoskodik a költségtérítések és díjfizetési kötelezettségek kivetéséről.

A tanári MA-ra felvételt nyert hallgató alapkara az a kar, melyet az ETR-ben a beiratkozást megelőzően, első bejelentkezésekor a teljesítendő modulokért felelős karok közül megjelöl. Ehhez az ELTE Oktatási Igazgatóságtól kapott, központi tájékoztató levélben, valamint a Quaestura honlapján (http://info.etr.elte.hu/) megtalálható hallgatói azonosító kódjával (EHA-kód) és a felvételi határozatban megkapott jelszavának segítségével be kell jelentkeznie az ETR-be, ahol az alapkarválasztás lehetősége automatikusan megnyílik az Ön számára. Amennyiben határidőn belül nem nyilatkozik, akkor alapkara az a kar, amelyik az Ön által elvégzendő modulok közül kettőt gondoz, ha ilyen nincs, akkor a PPK. A határidő elmulasztása pótdíj fizetést vonja maga után.

A választott alapkar megváltoztatására a tanulmányok során egyetlen alkalommal kerülhet sor, ehhez az első félév utáni bármelyik félév regisztrációs időszakának első napjáig kérelmet kell benyújtani az alapkari TO-n.

Hogyan kell beiratkozni?

A beiratkozás, a hallgatói jogviszony létesítésének aktusa, két részből áll: egy elektronikus és egy személyes ügyintézési részből (HKR 35. §). Először, a beiratkozás elektronikus részében az ETR-ben kell az alapkarválasztást követően a következő lépéseket megtennie – legkésőbb a személyes beiratkozásig:

  • személyes adatainak egyeztetése, a hiányzó adatok kitöltése;
  • a beiratkozási lap kitöltése és kinyomtatása (az otthon kinyomtatott, adatokkal kiegészített és aláírt beiratkozási lapot a személyes beiratkozásra magával kell hoznia);
  • költségtérítéses hallgató számára – ha a befizetésről számlára tart igényt – a számlakérő nyilatkozat kitöltése (a kitöltött nyilatkozatot ki kell nyomtatni, és az eredeti aláírásokkal ugyancsak elhozni a személyes beiratkozásra).

A fenti feladatok elvégzése után kerülhet sor a megadott határidőn belül a személyes beiratkozás gördülékeny lebonyolítására. A beiratkozása a választott (vagy ennek hiányában kijelölt) alapkaron történik. Aki nem iratkozik be, az nem létesít jogviszonyt az egyetemmel, így elveszti a felvétellel nyert tanulmányi lehetőséget.

A személyes beiratkozásra magával kell vinnie a felvételről szóló hivatalos értesítésben felsoroltakat.

Mit takar a bejelentés?

A hallgatói jogviszony ugyan a beiratkozással létrejön, de a hallgatónak minden félév elején nyilatkoznia kell arról (már rögtön a beiratkozás után is), hogy az adott félévben kíván-e tanulmányokat folytatni (azaz aktív-e a féléve, vagyis regisztrál), vagy ellenkezőleg, kihagyja azt a félévet (azaz passzív a féléve), tehát szünetelteti a jogviszonyát (HKR 36., 38–41., 54. §). Ez a nyilatkozattétel a bejelentés.

A jogviszony szüneteltetésére, félévkihagyásra is csak a beiratkozást követően kerülhet sor, és erre egybefüggően legfeljebb két félévig van lehetőség.

Mikor kerül sor az első szakaszzárásra, modulzáró vizsgára?

A tanári mesterképzés szakterületi moduljait lezáró vizsga a modulzáró vizsga. Ez ún. kritériumkövetelmény. A két félévnél hosszabb képzésben résztvevők csak ezen vizsga teljesítése után kezdhetik meg az utolsó félévben egyéni szakmai gyakorlatukat. A pedagógiai-pszichológiai modul 40 kredites változatát, valamint a család- és gyermekvédő tanári szakterületi modult „rendes” szigorlat zárja.

A modulzáró vizsgát az ETR-ben a kurzusfelvételi időszakban fel kell venni, a szakterület által meghirdetett egyes időpontokra a vizsgajelentkezés időszakában szintén az ETR-ben kell jelentkezni. A vizsga tematikáját, a szükséges szakirodalmat a szakterületi modul felelősei határozzák meg.

Mikor kerül sor az abszolutórium kiállítására?

A szakos tanulmányok befejezésével a hallgató végbizonyítványt (abszolutóriumot) kap. Ez a dokumentum azt igazolja, hogy a hallgató a szak tantervében előírt tanulmányi és vizsgakötelezettségeknek a szakdolgozat, az előírt államilag elismert nyelvvizsga és a záróvizsga kivételével mindenben eleget tett. Az abszolutórium kiállítása a hallgatói jogviszony megszűnésére nézve bír jelentőséggel. Megszűnik ugyanis a hallgatói jogviszony az abszolutórium kiállítását követő első záróvizsga-időszak utolsó napján, ha a hallgatónak nincs az egyetemen másik szakon tanulmánya folyamatban. Az abszolutórium megszerzése után a szakdolgozat és a záróvizsga, valamint a szükséges nyelvvizsga időbeli korlátozás nélkül, bármikor teljesíthető az aktuális követelmények alapján.

Mit jelent a szakdolgozat a tanári szakon?

A tanári szakdolgozatnak két része van:

  • portfólió: minden hallgató számára kötelező elkészíteni.
  • tanulmány: azon hallgatóknak kell tanulmányt készíteniük, akik 10 kreditnél nagyobb pedagógiai-pszichológiai modult végeznek. A tanulmány egy szakpedagógiai vagy általános pedagógiai-pszichológiai téma feldolgozása, melynek elkészítését témavezető segíti. A tanulmány témáját és témavezetőjét be kell jelenteni.

Az utolsó vizsga: a záróvizsga

A hallgatók tanulmányaik utolsó félévének végén (vagy bármely későbbi záróvizsga-időszakban) záróvizsgát tehetnek. A záróvizsgán adnak számot a szakmódszertani, pedagógiai-pszichológiai tudásukról, mutatják be portfóliójukat, és védik meg tanulmányukat (amennyiben készítettek). A záróvizsgára a vizsgaidőszak végén kijelölt időszakban kerül sor. A vizsgabizottságban a tanárképzésben érintett oktatók és gyakorlóiskolai vezetőtanárok értékelik a hallgatók teljesítményét.

Kell-e nyelvvizsga az oklevél megszerzéshez?

Az oklevél megszerzésének feltétele egy középfokú C-típusú, államilag elismert nyelvvizsga megléte. A hallgató ennek hiányában záróvizsgára bocsátható, de az oklevele nem adható ki. Az Ftv. 150. § (1) bekezdése szerint, ha az oklevél megszerzésének az előfeltétele az általános nyelvvizsga megléte, a követelmény teljesítése alól mentesülnek azok a hallgatók, akik tanulmányaiknak első évfolyamon történő megkezdésének évében legalább a negyvenedik életévüket betöltik. (Ez a rendelkezés azoknál alkalmazható utoljára, akik a 2015/2016. tanévben tesznek záróvizsgát.)